Kişisel verileri koruma kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kolektif Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda
kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son
derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla
kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVK kanunu çerçevesinde siz değerli danışanlarımız ve katılımcılarımızın
6698 sayılı kanunda ve GDPR regülasyonundan doğan haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Kişisel verileriniz,kurumumuz tarafından verilen ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofis, internet sitesi ve sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü,
yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kurumumuzun hizmetlerinden yararlanmak için hizmet almaya
başladığınız tarihte kişisel verileriniz oluşturularak veya ticari faaliyetimiz devam ettiği müddetçe güncellenerek kişisel
verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda
kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden
faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılması, sizlerle başvuru sebebinizle iletişime geçilmesi, eğitim ve
görüşmelerinizin değişebilecek gün ve saatlerinin sizlere bildilrilebilmesi, online olarak gerçekleşen eğitim ve etkinlik
linklerinin sizlerle paylaşılabilmesi, kurumumuzla iş ilişkisi kurma hedefiyle ve insan kaynakları politikalarının
yürütülmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dâhilinde işlenecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda
kurumca sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda kurumumuzun
sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu
hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza
ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kurumumuza
iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için,
başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede
kurumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu
ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi belirten imzalı bir yazı ile
aşağıda belirtmiş olduğumuz adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,
şirketimiz bünyesinde bizzat müracaat ederek talep formumuzu doldurabilir, noter kanalıyla veya KVK
Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Kişisel verileriniz ile ilgili tüm müracaatlarınızı www.kolektifpsikoloji.com adresinden erişebileceğiniz KVK
başvuru formu ile forumda belirtilen kanallardan yapabilirsiniz.

Adres:
Atatürk Mahallesi Sülün Caddesi Cesur Apartmanı No:21 Daire: 5 Ataşehir / İstanbul
Kolektif Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık